پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

تماس با ما

لیست شماره تلفن های معاونت توسعه مدیریت و منابع

لیست شماره تلفن های معاونت توسعه مدیریت و منابع لیست شماره تلفن های معاونت توسعه مدیریت و منابع شماره تماس های تلفنی دانشگاه-تلفنخانه                                                                                                   6-53350995-071 مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری 53317113 259 آقای ...