پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

accounting 3

معاونت توسعه و مدیریت منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

به استناد بخشنامه شماره 11852/93/206 مورخ 5/9/93 شورای عالی اداری ،مصوبه یکصد و شصت و پنجمین جلسه مورخ 31/4/93 مبنی بر "تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاههای اجرایی و استانی ":

شورای راهبری توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا مشتمل بر پنج کمیته تخصصی با ترکیب به شرح ذیل تشکیل و رسما از مورخ 24/1/94 شروع بکار نموده و از این تاریخ به بعد کلیه کارگروههای قبلی (شورای تحول اداری و هفت کمیته تحول اداری)که برای بررسی و تصمیم گیری در مورد موضوعات مذکور در شرح وظایف کمیته های پنجگانه تشکیل شده بودند ،به استناد بخشنامه شماره 13472/93/200 مورخ 7/10/93 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منحل می گردد.

 

اعضای کمیته شورای راهبری توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی فسا:

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 دکتر حبیب اله ذاکری دبیر کمیته
2 دکتر سید امین کوهپایه عضو کمیته
3 دکتر مجتبی فرجام عضو کمیته
4 مجتبی ذوالقدر عضو کمیته
5 محمد باقر کاظمی نماینده استانداری وعضو کمیته
6 عباس نیکنام عضو کمیته
7 احمد جهرمی نژاد عضو کمیته
8 امین بخشایی عضو کمیته
9 آرش بردبار عضو کمیته