پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

accounting

معاونت توسعه و مدیریت منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 كارشناس صدور اسناد حسابداری :

نام و نام خانوادگی :

محسن كاشف

مدرک تحصیلی :

کارشناس حسابداری

تلفن مستقیم:

3334263

 

وظایف كارشناس صدور اسناد حسابداری :

 1. رسیدگی فیزیكی  و تعهدی اسناد هزینه تملك دارائیها
 2. اعمال نظارت بر هزینه‌ها بر اساس قانون آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه مصوب هیأت امنا و مالی محاسباتی
 3. پیگیری مستمر در مورد رفع اشکالات و واخواهی ها تا رسیدن به نتیجه نهائی و ارسال اسنادبه بایگانی
 4. سند هزینه را تنظیم می گردد .
 5. پرداخت پیش پرداخت و علی الحساب به پیمانكاران
 6. چکهای مربوطه  صادر می‌ شود .
 7. چک را پس از امضا شدن به کارپرداز تحویل داده و امضاء می گیرند.
 8. از کارهای انجام شده گزارشهای لازم  تهیه می شود .
 9. همکاری باکارکنان دیوان محاسبات واعضای تیم حسابرسی
 10. رسیدگی اسناد صورت وضعیت پیمانكاران
 11. رسیدگی وپیگیری قراردادها ی منعقده
 12. دیگر کارهای مربوطه را برابر دستور انجام می دهند.

انجام هریک ازفرآیندها منوط به هماهنگی با مدیر امورمالی می باشد .