پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

معاونت توسعه و مدیریت منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دومین کارگاه بهبود مدیریت با عنوان مهارتهای ارتباطی مدیران در سالن نحوی دانشگاه با حضور آقای دکتر شایان  جهت مدیران مجموعه دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید، دراین کارگاه مواردی همچون راههای اثربخشی و مفید بودن در جامعه و پایه و اساس ارتباطات مؤثر و مهارتهای ارتباطی برای مصاحبه گر موفق و اینکه چند درصد از وقت مدیران برای برقراری ارتباطات در سازمان صرفمی گردد و ... اشاره شد