پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

معاونت توسعه و مدیریت منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 حضورمدیران منابع انسانی وتوسعه سازمان وتحول اداری در بین کارکنان اتاق عمل بیمارستان ولی عصر (عج) با هدف پیگیری ورفع مشکلات ومطالبات پرسنل