پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

معاونت توسعه و مدیریت منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 آقای عباس نیکنام مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی فسا ازبرگزاری دوره توجیهی اجرایی نمودن آیین نامه مهندسی مشاغل و تدوین شناسنامه پستی دردانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد:

ایشان بیان داشتند در این دوره که با حضورمعاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي ياسوج و مديران و کارشناسان توسعه سازمان و تحول اداري برگزار گردید اهم موضوعات اصلاح ساختار سازماني و اجرايي نمودن آئين نامه مهندسي مشاغل وجايگاه ويژه تحول اداري در دانشگاهها بود.

 ایشان افزودند مقرر گردید مديران توسعه در خصوص نحوه برخورداري كاركنان از مزاياي آئين نامه و تاريخ اجراي آن از ابتداي سال 1397 و همچنين ارسال پيشنهاداتي براي اصلاح برخي مواد آن به مركز توسعه مديريت و تحول اداري وزارت متبوع اقدام نمایند

. ایشان در پایان افزودند با توجه به برگزاری جلسه تدوین شناسنامه پستهای سازمانی معاونت بهداشتی دانشگاههاي منطقه 5 مصوبات جلسه بررسي و عناوين پستها، شرايط احراز و دوره هاي آموزشي مورد نياز جمع بندي و به مركز توسعه مديريت و تحول اداري وزارتخانه ارسال گرديد.