پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

معاونت توسعه و مدیریت منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

مهندس سید حسن خادمی مدیر پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی فسا گزارشی از عملکرد اردیبهشت ماه حوزه تحت مدیریت خود را بیان نمودند.

ایشان افزودند این مدیریت علاوه بروظایف سازمانی درماه جاری امور زیر را درراستای انجام رسالت مجموعه به انجام رسانیده است ؛

 كاشت 50 اصله درخت نارنج در محوطه دانشگاه ،جمع آوری بلوار جلوی خوابگاه برادران  جهت دسترسی خودروهای امدادی در صورت نیاز به خوابگاه مذكور ، برگزاری انتخابات هیئت تشخیص كارگری مختص پرسنل قراردادی تبصره4 ، صدور 125 مورد معرفی نامه وام جهت پرسنل به بانك های طرف قرارداد با دانشگاه ، تهیه زیر ساخت و نظارت بر شروع عملیات تعویض تك لبه بلوارهای دانشگاه ،تهیه زیر ساخت و نظارت بر شروع عملیات محوطه سازی جلو ساختمان ستادی دانشگاه ، تشكیل جلسه كمیته زنجیره كالا و خدمات مجموعه دانشگاه و كلیه واحدهای زیر مجموعه ، بررسی و نظارت بر عملیات خرید كالا و خدمات  ، جمع آوری و فروش اموال اسقاطی و واریز بحساب درآمد اختصاصی دانشگاه