پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

معاونت توسعه و مدیریت منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

دکتر حسن جمشیدی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی فسا  در جلسه ستاد برنامه ریزی دانشگاه ضمن بیان جایگاه برنامه ریزی در معاونت توسعه اظهار داشتند برنامه های این معاونت باید موجب دستیابی به پیامدهای ملموس و عینی برای ذینفعان باشد، تسریع در ارائه خدمت ، دستیابی به نتایج مشخص ، اصلاح فعالیت های و کاهش هزینه های جاری ، بهره گیری بیشتر و بهتر از امکانات و منابع ، توسعه نظام های مدیریتی ، تمرکز بر تحقق اهداف از جمله اهداف این معاونت می باشد

ایشان در ادامه برنامه های سال آتی این معاونت را پیش بینی و به شرح ذیل اعلام نمودند

برنامه ريزي جهت ماندگاري نيروي انساني

پيش بيني برنامه سه سال آتي نيروي انساني 

برنامه ريزي جهت سرعت در وصول مطالبات بيمه ايي 

برنامه ريزي در جهت مديريت هزينه در حوزه پشتيباني  ورفاهي 

برنامه ريزي ساماندهي كالاهاي راكد انبارها

برنامه ريزي در راستاي تحول اداري و چابك سازي دانشگاه 

برنامه ريزي در راستاي واگذاري فعاليت هاي عملياتي 

برنامه ريزي نگهداشت و تكميل پروژه هاي عمراني