پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

معاونت توسعه و مدیریت منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

                  آقای رسول هنرمند دبیر کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی فسا خبر داد: 

کميته مركزي پذیرش وبررسی یشنهادات دانشگاه علوم پزشكي فسا با حضور اعضا تشكيل جلسه داد و 18 مورد پيشنهاد وصولی جهت بررسي مطرح گرديد. از بين پيشنهادات قابل بررسي تعداد 4 پيشنهاد مورد موافقت اعضا قرار رفت و جهت بررسي تخصصي به كميته هاي تخصصي درمان (3 پيشنهاد) و پشتيباني(1پيشنهاد) تا وصول نتيجه نهايي ارسال گرديد و الباقی پيشنهادات بدليل عدم وجود معيارهاي پذيرش لازم ، رد گرديدند. همچنين در جلسه مذكور با تصويب اعضاء مقرر گرديد علاوه بر نماينده معاونت درمان يك نماينده نيز از بيمارستان حضرت ولي عصر در جلسات آتي كميته حضور داشته باشد.