پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

معاونت توسعه و مدیریت منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

  کارشناس مسئول طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه علوم پزشکی فسا خبر داد :برگزاری جلسه کمیته طرح طبقه بندی مشاغل جهت ارتقاء طبقه استحقاقي کارکنان دانشگاه علوم پزشکی فسا

آقای کمال رضایت ادامه داد در این جلسه که با حضور دكترحسن جمشيدي معاون توسعه مديريت ومنابع ،و مدیران توسعه وتحول اداري  و سرپرست مديريت منابع انساني  تشكيل گردید پیشنهاد ارتقاء طبقه 104 نفر از کارکنان مطرح شد که با موافقت معاونت توسعهواعضاء تصویب شد جهت اجرا به منابع انسانی ارجاع گردید .

آقای رضایت در ادامه افزودند بر اساس دستورالمعل ارتقاء رتبه ها، برای ارتقای کارمند به یک رتبه بالاتر، علاوه بر رعایت مفاد بندهای مندرج در این بخشنامه، برای ارتقای به رتبه پایه تحقق شرایطی چون کسب حداقل ۶۰ درصد امتیاز از نمره ارزیابی و گذراندن ۳۰۰ ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولت الزامی است.
همچنین، ارتقای کارمند به رتبه ارشد، کسب حداقل
۷۰ درصد امتیاز از نمره ارزیابی و گذراندن ۲۵۰ ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولت الزامی است و برای ارتقای به رتبه خبره نیز کسب حداقل ۸۰ درصد امتیاز از نمره ارزیابی و گذراندن ۲۰۰ ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولت الزامی است.
بر این اساس ، برای ارتقای به رتبه عالی کارمندان باید حداقل
85 درصد امتیاز از نمره ارزیابی را کسب کنند و ۱۵۰ ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولت را بگذرانند وتهیه یک مستندسازی که حداقل 20صفحه باشد که به تایید نماینده معاونت مربوطه دانشگاه باشد.  

همچنین کارمندانی که دارای پستهای کارشناسی به بالا می باشند حتما جهت رتبه خبره 18سال تجربه وجهت رتبه عالی 24 سال تجربه دارا باشند می توانند با مراجعه به سایت مهندسی مشاغل وزارتخانه متبوعه مدارک لازم بارگذاری وثبت نام نمایند.
.