پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

معاونت توسعه و مدیریت منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

به استحضار می رساند، به استناد بخشنامه شماره 1250/100 مورخ 18/08/92 وزیر محترم بهداشت،احكام مربوط به افزایش كمك هزینه خواروبار پرسنل قراردادی تبصره3ماده 2وتبصره4تبصره 2 كلیه واحدها ، ازتاریخ 01/05/1392 توسط این واحد صادر گردید.