پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

معاونت توسعه و مدیریت منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

در بهمن ماه سال جاری دوره تربیت مدیر مورد تائید دفتر آموزش و پژوهش استانداری به مدت 162 ساعت ، جهت مدیران دانشگاه برگزار می گردد.