پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

معاونت توسعه و مدیریت منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

براساس بخشنامه شماره ی 2065/209/د مورخ 1/7/1392 امتیاز فوق العاده ایثارگری فرزندان شاهد از تاریخ 1/1/1391 به 1550 امتیاز افزایش یافت.براین اساس احكام مربوط به فرزندان محترم شهدا از تاریخ فوق الذكر در مدیریت منابع انسانی صادر گردید.
 جهت اطلاع بیشتر از مفاد بخشنامه به صفحه ی مدیریت منابع انسانی مراجعه نمایید.