پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

معاونت توسعه و مدیریت منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

به اطلاع همکاران محترم می رساند ، با توجه به عدم اتمام کافی نت دانشگاه جهت گرفتن امتحان و همچنین ارسال اسامی پرسنل بیمارستان و به منظور هماهنگ سازی امتحان ، تاریخ جدید امتحان به شرح ذیل می باشد.

همچنین عدم حضور پرسنل در راس ساعت مقرر یا امتحان ندادن به منزله نمره صفر تلقی شده و از فرد امتحان مجدد گرفته نمی شود.

اسامی پرسنل آزمون توجیهی بدو خدمت بیمارستان گروه سوم(دیپلم به پایین) در تاریخ 5/11/92

اسامی پرسنل آزمون توجیهی بدو خدمت بیمارستان گروه اول(کاردانی به بالا) در تاریخ 6/11/92

اسامی پرسنل آزمون توجیهی بدو خدمت گروه دوم بیمارستان(دیپلمه ها) در تاریخ 7/11/92

اسامی پرسنل آزمون توجیهی بدو خدمت در تاریخ 8/11/92

اسامی پرسنل آزمون توجیهی بدو خدمت در تاریخ 9/11/92

اسامی پرسنل آزمون توجیهی بدو خدمت در تاریخ 13/11/92

اسامی پرسنل آزمون توجیهی بدو خدمت در تاریخ 14/11/92