پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

مسئول پایش برنامه عملیاتی

بیانیه رسالت:

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا ماموریت دارد از طریق گسترش تعامالت و ارتباطات درون و برون سازمانی ، توانمند سازی و ارتقاء انگیزش منابع انسانی دانشگاه و با بهره گیری از کارشناسان توانمند ، همسو با توسعه منابع اطالعاتی مدیریتی دانشگاه به واسطـــــه مدیریت

چشم انداز:

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا درصدد است با بکارگیـری روشهای نوین و بهره گیری از کلیه امکانات، در زمینه برنامه ریزی، سازماندهی ، تأمین و تخصیص و نظارت کلیه منابع ، به جایگاهی ممتاز و شایسته در پاسخگویی به نیازها، در بین .دانشگاههای علوم پزشکی کشور دست یابد

پیوست ها:

برنامه-_استراتژیک-_معاونت_توسعه.pdf حجم فایل:360.39 کیلوبایت