پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

قائم مقام معاونت

 1. تعیین سیاستها و خط مشی های حوزه معاونت در زمینه مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی، مالی، فیزیكی واطلاعاتی
 2. تامین نیازهای نیروی انسانی، مالی، فیزیكی دانشگاه
 3. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اداری، مالی واستخدامی كلیه واحدهای تابعه دانشگاه
 4. تعیین و ابلاغ ضوابط و دستورالعملهای لازم در زمینه امور پرسنلی، اداری، خدمات پشتیبانی، مالی، نگهداری حساب ها، انجام هزینه ها، حفظ اموال و نظارت بر حسن اجرای آنها
 5. نظارت بر عملكرد اعتبارات اعم از جاری، عمرانی واختصاصی
 6. نظارت بر تنظیم امور محاسباتی و رسیدگی به صورت حساب ها، اسناد و گزارشهای مالی
 7. ایجاد هماهنگی بین واحدهای اداری و مالی حوزه های ستادی وپیرامونی
 8. مطالعه، بررسی و پیشنهاد طرح های اصلاحی در مورد توسعه سازمان و مدیریت در محورهای نظام مدیریت، ساختار و تشكیلات، سیستم ها و روش ها، طبقه بندی مشاغل و آموزش علوم و فنون اداری- مدیریتی
 9. تنظیم سیاستها و خط مشی های تدوین بودجه بر اساس سیاست ها و برنامه های مصوب وزارت متبوع
 10. تنظیم وپیشنهاد بودجه دانشگاه، شبكه های بهداشت و درمان ،بیمارستان ها ودانشكده ها و موسسات تابعه با همكاری واحدها براساس سیاست ها و برنامه مصوب وزارت متبوع
 11. تهیه و ارائه مناسبترین طرح های معماری و عمرانی واحد های بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی منطبق با اصول علمی و امكانات و شرایط جغرافیایی، فرهنگی و اقلیمی
 12. بررسی نیازهای ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزات و بررسی جهت تامین، نگهداشت، نوسازی و توسعه مراکز و موسسات بهداشتی، درمانی، آموزشی وپژوهشی
 13. نظارت بر تهیه، تنظیم و اجرای طرحهای عمرانی
 14. اتخاذ تدابیر لازم در زمینه تامین امور رفاهی كاركنان
 15. ابلاغ قوانین، مصوبات، آئین نامه ها و اساسنامه های مربوط به واحدهای تابعه
 16. تهیه و تنظیم طرح ها در ارتباط با ماموریت حوزه معاونت
 17. نظارت، پایش و ارزشیابی سیاست ها، برنامه ها، طرح ها وفعالیت های در حال اجرا

ماموریت :

تامین خدمات ستادی- تخصصی در زمینه توسعه سازمان و مدیریت و ارتقاء مدیریت منابع انسانی، مالی، فیزیكی و اطلاعاتی و ارائه این خدمات به واحدهای تحت پوشش دانشگاهو دانشكده ها ، موسسات وابسته با بكارگیری كارآمدترین نظام ها و روش های مدیریت و علوم اداری و با ملاحظه محوری بودن نیروی انسانی در توسعه سازمانی و عنایت به اعتلاء و رشد معنوی كاركنان، كیفیت زندگی كاری، انعطاف پذیری، عدالت، پویایی، كارآیی، اثربخشی، نوآوری، خلاقیت، مسئولیت پذیری و پایبندی به قوانین و مقررات درجهت حمایت از فعالیت های سلامت، آموزش و پژوهش پزشکی