پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

آرشیو اخبار

آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای

 ( نوبت اول )

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهرستان فسا

موضوع : احداث پایگاه اورژانس جلیان

مبلغ مناقصه و نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز وجه نقد به مبلغ  35/000/000 ریال بحساب شماره 0106950165005 بانک ملی

مبلغ برآورد اولیه : معادل 1،150،000،000 ریال( یك میلیارد و یكصد و پنجاه میلیون ریال ) می باشد                  

تاریخ و محل ارائه اسناد مناقصه: از تاریخ یكشنبه 2/6/93  لغایت شنبه 8/6/93 به آدرس: فارس– فسا– میدان ابن سینا- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی فسا –امور قراردادها

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات: از تاریخ یكشنبه 9/6/93 لغایت سه شنبه 18/6/93

محل تسلیم اسناد و پیشنهادها: مدیریت حراست دانشگاه تلفن: 2220995-0731

زمان و محل بازگشایی پاكات مناقصه: ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 19/6/93 دفتر معاونت توسعه، مدیریت و منابع دانشگاه

شرایط مناقصه:

  1. کلیه پیمانکاران یا اشخاص حقیقی دارای صلاحیت از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری حق شرکت در مناقصه را خواهند داشت

شماره تماس جهت اطلاعات بیشتر 2216306-0731 امور قراردادهای دانشگاه