پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

آرشیو اخبار

صبح امروز جناب آقای دکتر جمشیدی معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به همراه مسئول دفتر  و مسئول دفتر فنی از مجموعه استخر ورزشی بازدید و ضمن بررسی مشکلات و موانع موجود بر ضرورت تسریع در اتمام پروژه جهت بهره برداری هر سریعتر تاکید نمودند، ضمنا مخزن استخر جهت تست، آبگیری شده است که تا چند دروز آینده پس از تست وارد فاز نهایی تکمیل می گردد.