پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

آرشیو اخبار

دومین کارگاه بهبود مدیریت با عنوان مهارتهای ارتباطی مدیران در سالن نحوی دانشگاه با حضور آقای دکتر شایان  جهت مدیران مجموعه دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید، دراین کارگاه مواردی همچون راههای اثربخشی و مفید بودن در جامعه و پایه و اساس ارتباطات مؤثر و مهارتهای ارتباطی برای مصاحبه گر موفق و اینکه چند درصد از وقت مدیران برای برقراری ارتباطات در سازمان صرفمی گردد و ... اشاره شد