پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

برنامه تا شش دانشگاه (برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه) به میزان 98 درصد در شش ماه اول سال محقق گردیده است که مستندات آن به وزارت متبوع ارسال گردید.