پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

به منظور آشنایی کارکنان جدیدالورود با قوانین و مقررات مربوط که در طول خدمت به آن نیازمند هستند از جمله ارتقاء رتبه ، ارتقاء طبقه ، ارزشیابی و امور رفاهی و ... دستورالعمل جامع و کاملی تهیه گردیده است که به زودی جهت کارکنان تازه استخدام شده دوره آموزشی مذکور برگزار و کتابچه تهیه شده شامل دستورالعمل ها به آنها داده می شود.