پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

آرشیو اخبار

جناب آقای دکتر ذاکری معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا ضمن تبریک یکم آبان ماه روز آمار و برنامه ریزی به همه همکاران اداره آمار شاغل در این واحد پیام زیر را بیان نمودند.

هر نهاد و سازمانی جهت برنامه ریزی و نظم بخشیدن به امور داخلی و ارائه بهتر وظایف خود نیاز به وسیله ای دارد تا موفق عمل کند و این نیاز همانا تهیه و تنظیم آمار است.
ارتقای بهره وری منابع ،‌ افزایش رضایتمندی مشتریان ( اعم از درونی و بیرونی) ، بهبود سطح بهره مندی ( كیفی و كمی ) و بهبود ساختار و روش انجام كار از اهداف كلان حوزه درمان می‌باشد كه تحقق آنها متضمن دسترسی به اطلاعات دقیق و قابل استناد از آمار و شاخص‌های عملكردی و برنامه ریزی مربوط به آن می‌باشد.
بی تردید توانمندی ها و تعهد همكاران شاغل در واحدهای آمار در سطوح مختلف بخش درمان سازمان ، نقش اساسی را در دستیابی به آینده روشن در عرصه خدمت رسانی ایفا می‌نماید.

اینجانب ضمنتبریکیکم  آبان‌ماه ، روز آمار و برنامه‌ریزیاز همراهی و تلاش صادقانهشما   که همواره نقش تاثیر گذاری در رسیدن به اهداف کلاندانشگاه علوم پزشکی فسا داشته ،تقدیر و تشکر می نمایم و توفیق روزافزون شما را از درگاه حضرت حق مسئلت می نمایم .