پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

قابل توجه کلیه کارشناسان و کارمندان دانشگاه ، چنانکه نظرات یا پیشنهادی در خصوص اصلاح فرآیند ها و بهبود روش انجام کار و همچنین اقتصاد مقاومتی دارند ، با مراجعه به سایت دانشگاه و ازطریق لینک نظام پیشنهادات نسبت به ثبت موارد مذکور اقدام نمایند