پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

به استحضار می رساند كلیه مطالبات كاركنان دانشگاه ، بیمارستان ،بهداشت و واحدهای تابعه اعم از لیست حق مسكن ، جیره غیر نقدی ، حق لباس ، كمك هزینه مهد كودك و...توسط پرسنل منابع انسانی و واحدهای تابعه تهیه و جهت پرداخت به معاون محترم توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه وامور مالی ارسال گردید.