Warning: Class '\Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer' not found in C:\inetpub\wwwroot\develop\libraries\loader.php on line 663
بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از طرح های عمرانی

پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

در تاریخ 8/11/92 دكتر ذاكری معاون توسعه ، مدیریت و منابع دانشگاه به همراه مدیر فنی دانشگاه از پروژه های درمان بستر ششده ، دوگان و زاهد شهر و روند پیشرفت فیزیكی پروژه ها بازدید و مشكلات و موانع كار را مورد ارزیابی و بررسی قرار دادند و راهكارهایی جهت حل مشكلات به پیمانكار ارائه و مقرر گردید پیمانكار تمهیدات لازم جهت تسریع در روند اجرایی پروژه ها انجام دهد .