پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

در تاریخ 16/10/1392 جلسه ای با حضور معاونت محترم بهداشتی ، مدیران آن معاونت ، مدیر و کارشناسان بودجه و مسئول طرح و برنامه دانشگاه برگزار شد و ضمن بررسی اعتبارات ابلاغی حوزه بهداشت بر اساس برنامه های مرتبط نسبت به ارائه راهکارهایی جهت افزایش جذب این اعتبارات اقدام گردید.