پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

ارتقاء رتبه خبره به عالی کارشناسانی که تا تاریخ 31/04/92 به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند ، با دریافت مستندات ایشان شامل تجربیات ، تشویقات و ... در حال انجام می باشد.