پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

به اطلاع كلیه همكاران می رساند ؛ به زودی سامانه اطلاعات كلیه بازنشستگان و مستمری بگیران محترم دانشگاه توسط واحد مدیریت منابع انسانی  در آینده ای نزدیك تكمیل و راه اندازی می شود.