پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

كلیه اطلاعات مربوط به عائله مندی اولاد كارمندان محترم بازنشسته دانشگاه كه از طریق فرم مربوطه به آنان ارائه و توسط آنان تكمیل گردیده بود ، جهت اقدام به مدیریت امور مالی ارسال گردید.