پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

آرشیو اخبار

بر اساس بخشنامه واصله از وزارت متبوع مبنی بر ارسال اسامی كاركنان رسمی وپیمانی كه فاقد شماره مستخدم می باشند لیست افراد مورد نظر توسط مدیریت منابع انسانی تهیه وبه اداره كل منابع انسانی وپشتیبانی وزارت متبوع ارسال گردید.