پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

بر اساس بخشنامه واصله از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی لیست اسامی نیروهای قراردادی ایثارگر و خانواده شهدا واجد شرایط احراز ، جهت تبدیل وضعیت به رسمی  با همكاری مدیریت منابع انسانی ومدیریت توسعه وتحول اداری تهیه ولینك مربوطه جهت تایید نهایی به اداره كل منابع انسانی وپشتیبانی ارسال گردید.