پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

به آگاهی می رساند كلیه احكام افزایش حقوق وتغییر ضریب كاركنان اعم از رسمی پیمانی (هیات علمی وغیر هیات علمی)طرحی(پزشكان وپیراپزشكان) وقراردادی(تبصره 3 و4وپزشك خانواده) تا پایان هفته جاری صادر و جهت اجرا به امور مالی ارسال می گردد.