پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

این لینک پس از تلاش و هماهنگی های مستمر کارشناس تشکیلات دانشگاه با شرکت طرح پردازان آذرخش و نرم نگاران انجام شد.

این لینک هم اکنون به صورت آزمایشی بوده و پیش نیاز مرحله بعد می باشد ، این دانشگاه از معدود دانشگاه هایی بوده که در این مورد از معدود دانشگاه هایی بود که با توجه به مشکلات اساسی در لینک ، موفق به ویرایش نسخه و برقراری ارتباط نرم افزاری شد.