پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

آرشیو اخبار

 

دکتر حبیب اله ذاکری معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به همراه مدیر فنی دانشگاه در روز سه شنبه مورخ 12/10/91 از پروژه های عمرانی در حال ساخت دانشگاه از جمله ساختمان آزمایشگاه معاونت غذا و دارو ، تعمیرات بیمارستان دکتر علی شریعتی ، مرکز بهداشتی و درمانی ششده ، دوگان ، زاهدشهر ، پایگاه اورژانس نوبندگان ، خانه بهداشت اکبرآباد ششده و... بازدید کرده و ضمن صحبت با پیمانکارن از روند اجرایی پروژه ها و چالش های فرا روی آن را بررسی نمودند.